Sứ mệnh cuộc thi

Thứ sáu , 06/03/2020SỨ MỆNH CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG

 

Cuộc thi "Sáng kiến Vì cộng đồng" được tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm và hiện thực hóa các sáng kiến, dự án của các tập thể, cá nhân về:
  • Hỗ trợ cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
  • Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thể hệ trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.
 
  • Những sáng kiến khả thi sẽ được tập hợp và xây dựng thành “Ngân hàng các sáng kiến”, từ đó kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai vào thực tế.