HỖ TRỢ NÔNG DÂN THAY ĐÈN SỢI ĐỐT BẰNG ĐÈN COMPACT TIẾT KIỆM ĐIỆN ĐỂ CHONG THANH LONG.

1. Vấn đề bạn muốn giải quyết:

Khách hàng tiềm năng gồm nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đều có nhu
 
cầu rất lớn trong việc sử dụng nước nóng. Các khách hàng này thường có nhận thức cao trong việc 
 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giá bán điện cho đối tượng khách hàng dịch vụ thương 
 
mại cao, khả năng sẵn sàng tham gia dự án lớn. 
 
- Dự án có qui mô đầu tư hợp lý không quá lớn, thời gian thực hiện thi công lắp đặt 
 
nhanh, tuổi đời dự án ngắn, nhanh chóng có được những đánh giá ban đầu và rút ra được các bài 
 
học kinh nghiệm.
 
- Dự án có tính rủi ro thấp, khả năng thành công của dự án rất cao là tiền đề khởi động 
 
cho việc phát triển mô hình ESCO của EVN.
 
- Dự án nhận được sự ủng hộ của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về SDNLTK&HQ - Bộ 
 
Công Thương (tại văn bản số 10315/BCĐ-TKNL ngày 08/11/2011 v/v thực hiện dự án tiết kiệm điện 
 
theo mô hình ESCO). 
 
- Phối hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
 
quả do Bộ Công Thương chủ trì để đưa ra các khuyến nghị và đề xuất chính sách phù hợp để phát 
 
triển mô hình ESCO tại Việt Nam.
2. Mô tả ý tưởng
- Nghiên cứu mô hình hoạt động của ESCO trong một số đề án cụ thể để đánh giá hiệu quả, 
 
những khó khăn rào cản khi thực hiện để có những giải pháp giải quyết vấn đề nhằm đạt được mục 
 
tiêu cuối cùng là tiết kiệm điện.     
 
- Đưa ra mô hình hoạt động phù hợp và xây dựng các hành lang pháp lý cho mô hình ESCO 
 
tại Việt Nam, thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường tiết kiệm năng 
 
lượng thông qua mô hình ESCO, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ môi 
 
trường.