CHIA SẺ THỰC PHẨM VỚI NGƯỜI NGHÈO

1. Vấn đề muốn giải quyết

Gây một khoản ngân sách cho những người không đủ đồ ăn

2. Ý tưởng

Phát động phong trào “Food Share”. Những nhà hàng và khách ăn đồng ý tham gia chiến dịch sẽ phục vụ phần đồ ăn ít hơn 20% với giá giữ nguyên. Phần 20% đó sẽ quy đổi ra tiền và chuyển cho một quỹ ủng hộ thực phẩm cho người nghèo.