NÔNG DÂN VÀ TẦM NHÌN 2015

1. Vấn đề muốn giải quyết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nông dân

2. Ý tưởng

Chụp lại khoảng khắc các lỗi vi phạm, vẽ biếm họa hình đó, đả kích người vi phạm và đăng tải lên website về giao thông và trang mạng xã hội. Tận dụng góc khai thác nhẹ nhàng và sự lan truyền trên các phương tiện truyền thông để nâng cao nhận thức.